loading...

HTML مقدمات

در ادامه آموزشphp جهت طراحی سایت و وب اپلیکسشن ، حتما می دانید که اصلی ترین و مهم ترین زبانی که در شروع باید یاد بگیرید که چطور با ، زبان HTML/CSS نشانه گذاری ها رو یاد بگیرید

برنامه های وب بصورت کلی به چند دسته تقسیم میشوند

سایت ها -و وب اپلیکشن ها

یک وب سایت فضایی از اینترنت است که یک یا چندین صفحه را شامل می شود. مجموعه ای از صفحات وب متصل به هم که دارای یک صفحه اصلی هستند و بر روی یک سرور قرار دارند

همچنین وب اپلیکیشن ها یا برنامه های تحت وب، نرم افزارهایی هستن که با استفاده از مرورگر وب و از طریق شبکه های محلی یا اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد مثلا فتوشاپ انلاین و نرم افزاهای انلاین ویرایش تصویر و فیلم و سایتهای افزایش بازدید و همچنین استخراج بیت کوین -نمونه وب اپلیکیشن هستن

در کل می توان گفت وب سایت ها بر محتوا تاکید می کنند اما وب اپلیکیشن ها بر عملکرد و کارکرد تمرکز دارند. وب سایت، یک مطلب را برای همه به طور یکسان نشان می دهد اما یک وب اپلیکیشن بر اساس تعاملاتی که با کاربر داشته است، اطلاعات را پردازش می کند

از دیدگاه دیگر سایت ها نیز به دو دسته کلی تقسیم میشن-استاتیک یا ثابت و سایت های داینامیک

سایت های استاتیک هیچ گونه تبادل داده ای با کاربر نداره و همچنین به دلیل عدم وجود سیستم های مدیریت محتوا اطلاعات درج شده بصورت ثابت بوده و اگر نیاز به تغییر باشه باید سورس ویرایش بشه

ولی با پیشرفت فناوری و بوجود امدن سیستم های مدیریت محتوا (cms) صفحات مختلف به سایت اضافه شد و امکان ویرایش و ارسال محتوا با ریموت و گوشی بوجود آمد و همچنین توانایی دریافت و پردازش داده ها را نیز دارا هستن که به این نوع سایت ها داینامیک یا پویا میگیم

رسیدیم به اچ تی ام ال

عبارت HTML ( اچ تی ام ال ) مخفف Hyper Text Markup Language به معنی زبان نشانه گذاری فوق متن است. Html زبان استاندارد طراحی صفحات وب است و کليه کدهای صفحه اعم از طرف سرور و طرف مشتری در نهايت به کدهای HTML تبديل شده و توسط مرورگر نمايش داده می شوند.

 

اچ‌تی‌ام‌ال زبان توصیف ساختار صفحه‌های وب استزبانی‌است برای نشانه‌گذاری ابرمتن (فرامتن) که برای تدوین قالب و طراحی صفحه‌های وب به کار می‌برند. دستورالعمل‌های این زبان، برچسب (Tag) نام دارند که محتوای یک صفحهٔ وب، با آن‌ها، نشانه‌گذاری شده و بدین‌ترتیب، نحوهٔ نمایش آن صفحه برای مرورگرهای وب، توصیف می‌شود. تاکنون ۵ نسخه از اچ تی ام‌ال عرضه شده‌است

در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱، W3C ویژگی گروه کاری HTML را پیشرفت داد و یک ساختار مشخص برای HTML5 ارائه کرد. در می ۲۰۱۱ گروه کاری HTML5 پیشرفته را ارائه کرد که آخرین مورد بود و به دنبال آن بود که W3C خارجی را ارائه کند تا اینکه این ویژگی را به خوبی تعریف نماید. W3C آزمون جامعی را توسعه داد که در آن ویژگی‌های کامل به آن تا ۲۰۱۴ اضافه شد و اکنون این تاریخ هدفی برای توصیه‌ها شده بود.

سعی میکنم نکات کلیدی این زبان رو براتون آموزش بدم و زیاد وارد حاشیه نشم البته html/css زبان ساده ای هست و اگر تمرکز داشته باشید طی یک یا دو ماه اونو یاد میگیرید و تا شش ماه مسلط میشید

به عبارت دیگر مرورگر ها توانایی ارتباط با کدهای سمت سرور همچون کدهای asp و php را ندارند و کد قابل فهم برای آنها اچ تی ام ال می باشد.

البته ساختار اصلی صفحات وب با html هست و رنگ بندی و تراز و ترتیب مکان آنها توسطcss انجام میشود

البته تا یادم نرفته بگم که اچ تی ام الhtml یک زبان نشانه گذاریست نه زبان برنامه نویسی چون  دستور‌ھایی ھمچون ساختارشرطی، حلقه، توابع و.. نداره

درhtml به کمک برچسب‌‌ها (Tags) عناصر مختلف را کنار هم می‌چینم و هر کاربر با توجه به نیاز خود از آن‌ها استفاده می‌کند. این تگ‌ها عناصری هستند که وظایف گوناگونی دارند و با فراخوانی هر کدام کارشان شروع شده و با بستن تگ کارشان تمام می‌شود. مثلا برای نوشتن پاراگراف‌ها در از تگ p استفاده می‌شود و زمانی که پاراگراف تمام شده، تگ هم بسته می‌شود. همچنین برای نشان دادن لینک‌ها از تگ a استفاده میشود

 

HTML عناصر مختلفی را از جمله پاراگراف، لیست، عکس، صوت و غیره کنار هم قرار می‌دهد تا چهارچوب اصلی صفحه وب را ایجاد کند. به زبان ساده‌تر ما با HTML بدنه اصلی صفحه وب را می‌سازیم.

برای درک بهتر اکثریت تگ های html رو با توضیحات قرار میدم

<!--...-->

Defines a comment

<!DOCTYPE> 

Defines the document type

<a>

Defines a hyperlink

<abbr>

Defines an abbreviation or an acronym

<acronym>

Not supported in HTML5. Use <abbr> instead.
Defines an acronym

<address>

Defines contact information for the author/owner of a document

<applet>

Not supported in HTML5. Use <embed> or <object> instead.
Defines an embedded applet

<area>

Defines an area inside an image map

<article>

Defines an article

<aside>

Defines content aside from the page content

<audio>

Defines embedded sound content

<b>

Defines bold text

<base>

Specifies the base URL/target for all relative URLs in a document

<basefont>

Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Specifies a default color, size, and font for all text in a document

<bdi>

Isolates a part of text that might be formatted in a different direction from other text outside it

<bdo>

Overrides the current text direction

<big>

Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines big text

<blockquote>

Defines a section that is quoted from another source

<body>

Defines the document's body

<br>

Defines a single line break

<button>

Defines a clickable button

<canvas>

Used to draw graphics, on the fly, via scripting (usually JavaScript)

<caption>

Defines a table caption

<center>

Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines centered text

<cite>

Defines the title of a work

<code>

Defines a piece of computer code

<col>

Specifies column properties for each column within a <colgroup> element 

<colgroup>

Specifies a group of one or more columns in a table for formatting

<data>

Adds a machine-readable translation of a given content

<datalist>

Specifies a list of pre-defined options for input controls

<dd>

Defines a description/value of a term in a description list

<del>

Defines text that has been deleted from a document

<details>

Defines additional details that the user can view or hide

<dfn>

Specifies a term that is going to be defined within the content

<dialog>

Defines a dialog box or window

<dir>

Not supported in HTML5. Use <ul> instead.
Defines a directory list

<div>

Defines a section in a document

<dl>

Defines a description list

<dt>

Defines a term/name in a description list

<em>

Defines emphasized text 

<embed>

Defines a container for an external application

<fieldset>

Groups related elements in a form

<figcaption>

Defines a caption for a <figure> element

<figure>

Specifies self-contained content

<font>

Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines font, color, and size for text

<footer>

Defines a footer for a document or section

<form>

Defines an HTML form for user input

<frame>

Not supported in HTML5.
Defines a window (a frame) in a frameset

<frameset>

Not supported in HTML5.
Defines a set of frames

<h1> to <h6>

Defines HTML headings

<head>

Contains metadata/information for the document

<header>

Defines a header for a document or section

<hr>

Defines a thematic change in the content

<html>

Defines the root of an HTML document

<i>

Defines a part of text in an alternate voice or mood

<iframe>

Defines an inline frame

<img>

Defines an image

<input>

Defines an input control

<ins>

Defines a text that has been inserted into a document

<kbd>

Defines keyboard input

<label>

Defines a label for an <input> element

<legend>

Defines a caption for a <fieldset> element

<li>

Defines a list item

<link>

Defines the relationship between a document and an external resource (most used to link to style sheets)

<main>

Specifies the main content of a document

<map>

Defines an image map

<mark>

Defines marked/highlighted text

<meta>

Defines metadata about an HTML document

<meter>

Defines a scalar measurement within a known range (a gauge)

<nav>

Defines navigation links

<noframes>

Not supported in HTML5.
Defines an alternate content for users that do not support frames

<noscript>

Defines an alternate content for users that do not support client-side scripts

<object>

Defines a container for an external application

<ol>

Defines an ordered list

<optgroup>

Defines a group of related options in a drop-down list

<option>

Defines an option in a drop-down list

<output>

Defines the result of a calculation

<p>

Defines a paragraph

<param>

Defines a parameter for an object

<picture>

Defines a container for multiple image resources

<pre>

Defines preformatted text

<progress>

Represents the progress of a task

<q>

Defines a short quotation

<rp>

Defines what to show in browsers that do not support ruby annotations

<rt>

Defines an explanation/pronunciation of characters (for East Asian typography)

<ruby>

Defines a ruby annotation (for East Asian typography)

<s>

Defines text that is no longer correct

<samp>

Defines sample output from a computer program

<script>

Defines a client-side script

<section>

Defines a section in a document

<select>

Defines a drop-down list

<small>

Defines smaller text

<source>

Defines multiple media resources for media elements (<video> and <audio>)

<span>

Defines a section in a document

<strike>

Not supported in HTML5. Use <del> or <s> instead.
Defines strikethrough text

<strong>

Defines important text

<style>

Defines style information for a document

<sub>

Defines subscripted text

<summary>

Defines a visible heading for a <details> element

<sup>

Defines superscripted text

<svg>

Defines a container for SVG graphics

<table>

Defines a table

<tbody>

Groups the body content in a table

<td>

Defines a cell in a table

<template>

Defines a container for content that should be hidden when the page loads

<textarea>

Defines a multiline input control (text area)

<tfoot>

Groups the footer content in a table

<th>

Defines a header cell in a table

<thead>

Groups the header content in a table

<time>

Defines a specific time (or datetime)

<title>

Defines a title for the document

<tr>

Defines a row in a table

<track>

Defines text tracks for media elements (<video> and <audio>)

<tt>

Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines teletype text

<u>

Defines some text that is unarticulated and styled differently from normal text

<ul>

Defines an unordered list

<var>

Defines a variable

<video>

Defines embedded video content

<wbr>

Defines a possible line-break

 

 

 

 

 

0 Comments

Leave a comment

اگر ربات نیستی بزن روش