Web Design | WebRich.ir


طراحی سایت های فروشگاهی و شخصی

سفارش طراحی سایت
دیده شدن در همه جای دنیا

سفارش طراحی سایت

سفارش طراحی سایت
Web Design | WebRich.ir


طراحی سایت های فروشگاهی و شخصیحلقه ها در سی شارپ


 برای اجرای یک شرط یا دستور یا گروهی از دستورات به طور مکرر تا زمانی که شرایط تعریف به درستی برمی گرداند لازم است از حلقه استفاده شود
 به طور کلی، حلقه در برنامه های c #  تکرار و بلوک خاصی از شروط را بطور مکرر اجرا کند تا تعداد مشخصی از دستورات اجرا شود
شکل کلی حلقه شامل 3 ورود ی هست
مقداردهی اولیه--وضعیت--تکرار
حلقه ها عمدتا به دو دسته تقسیم می شوند:
حلقه های کنترل ورودی: حلقه هایی که در آن شرایط مورد آزمایش قرار می گیرند در ابتدای حلقه وجود دارد که به عنوان حلقه کنترل ورودی شناخته می شوند. در حالی که حلقه و حلقه، ورودی کنترل شده هستند.
1. در حالی که حلقه وضعیت تست در ابتدای حلقه داده شده است و تمام اظهارات اجرا می شود تا زمانی که شرایط بولین داده شده رضایت داشته باشد، زمانی که شرایط غلط است، کنترل از حلقه زمانی خارج می شود.

یه مثال ساده


static void Main(string[] args)

        {

            for (int i = 1, j = 0; i <= 4; i++, j++)

            {

                Console.WriteLine("i: {0}, j: {1}", i, j);

            }

            Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..");

            Console.ReadLine();

        }

 

 


مثال فوق ، دو متغیر (i، j) و دو اصطلاح تکرار (i ++، j ++) را با جدا کردن آنها با کاما (،) تعریف انجام میدن
نتیجه

در حلقه تکرار اصلاحی بنام break یعنی خروج از دستور رو دارم==>
در کد بالا که مشاهده می کنید، از یک دستور break برای خروج از حلقه استفاده می کنیم هر زمان که مقدار متغیر i برابر با 3 باشد.
 
هنگامی که برنامه C # بالا را اجرا میکنیم، نتیجه==>


 static void Main(string[] args)

        {

            for (int i = 1; i <= 4; i++)

            {

                if (i == 3)

                    break;

                Console.WriteLine("i value: {0}", i);

            }

            Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..");

            Console.ReadLine();

        }

 


نوع دیگری از حلقه while  است با این تفاوت که در حلقه ی while ابتدا شرط بررسی می شود، سپس دستور اجرا می شود. در صورت غلط بودن شرط، دستور  اجرا نمی شود


static void Main()
    {
        // Continue in while-loop until index is equal to 10.
        int i = 0;
        while (i < 10)
        {
            Console.Write("While statement ");
           
            Console.WriteLine(i);
         
            i++;
        }
    }

 

 

نتیجه

While statement 0
While statement 1
While statement 2
While statement 3
While statement 4
While statement 5
While statement 6
While statement 7
While statement 8
While statement 9

 

 

while حلقه مجری دستور یه کلید هم داره اونم do هست حلقه do while  شبیه به حلقه while است و تنها تقاوتی که دارد این است که حلقه do while حد اقل یک بار کد را اجرا میکند ولی while اینطور نیست ساختار do while به صورت زیر است

نتیجه

static void Main()
  {
    int number = 0;
    
    do
    {
      Console.WriteLine(number);
      
      number++;
    } while (number <= 2);
  }

 

 

result

0
1
2
 


do wile در سی شارپ,loop در سی شارپ,حلقه تکرار برنامه نویسی,حلقه تکرار سی شارپ,حلقه ها در سی شارپ,سی شارپ loop,سی شارپ while